Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Orderbevestiging

1.1       Alle offertes en bestekken zijn vrijblijvend. Enkel de door Geokantoor Menten ondertekende orderbevestiging verbindt Geokantoor Menten. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene voorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Geokantoor Menten. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of bediende van Geokantoor Menten, zijn slechts bindend voor Geokantoor Menten na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die Geokantoor Menten hiertoe kan verbinden.

1.2       Elke bestelling door de klant impliceert de aanvaarding van onze voorwaarden. Deze factuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, orderbonnen, orderbevestigingen, offertes en overeenkomsten, in zoverre er in de voornoemde documenten niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

1.3       Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, gelden onze offertes slechts gedurende 14 dagen.

1.4       Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de Geokantoor Menten.

1.5       Ingeval van annulering, is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van het totaalbedrag van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door Geokantoor Menten. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Ingeval de klant de bestelling slechts annuleert, nadat de uitvoering van de bestelling is aangevangen, zal de klant evenwel de volledige prijs van de bestelling verschuldigd zijn.

Artikel 2 – Omschrijving van de te leveren prestaties – De landmeter-expert

2.1     De prestaties worden uitgevoerd zoals bepaald in de bestelbon/offerte of op de voorzijde van de factuur.

2.2   De klant dient aan de landmeter-expert alle nodige en hem beschikbare informatie te verschaffen en medewerking te verlenen om de landmeter-expert toe
          te laten zijn opdracht correct uit te voeren. Indien de klant dit herhaald negeert staat het de landmeter-expert vrij zijn opdracht neer te leggen. De landmeter-
          expert is niet aansprakelijk voor enig nadeel daaruit zou kunnen voortvloeien. De landmeter-expert is niet aansprakelijk voor foutieve informatie die door de
          klant wordt aangeleverd, hij mag erop vertrouwen dat de aangeleverde informatie correct is.

2.3   Het beroep van landmeter-expert is wettelijk geregeld. De landmeter-expert put daaruit rechten, maar dient ook plichten na te komen. De landmeter-expert
          oefent een vrij beroep uit. Vanuit zijn onafhankelijkheid en integriteit, maar ook vanuit zijn kennis waarborgt hij correct werk. Het staat de landmeter-expert
          vrij zich voor de uitvoering van zijn opdracht te laten bijstaan door een medewerker, collega of andere derden van zijn keuze.

Artikel 3 – Prijs

3.1     De klant is aan de Geokantoor Menten een ereloon verschuldigd. De klant erkent kennis te hebben genomen van de tarieven. Eventuele kosten zullen
          eveneens doorgerekend worden aan de klant. Eventuele bijkomende prestaties zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

3.2   De prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief in periodes tussen de bestelling en de levering valt
          ten laste van de klant. De prestaties worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de
          bestelling.

Artikel 4 - Leveringstermijnen

4.1   Eventuele uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk tussen
          partijen overeengekomen.

4.2   Ingeval tussen partijen is overeengekomen dat de termijnen bindend zouden zijn, verliezen zij evenwel hun verbindend karakter indien door Geokantoor
          Menten niet tijdig kan worden opgemeten, of, buiten de schuld van Geokantoor Menten om, niet tijdig geleverd kan worden.

Artikel 5 – Controle, waarborg & aansprakelijkheid

5.1   De klant dient te afgeleverde prestaties/data onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven te worden
          gesignaleerd aan Geokantoor Menten binnen de 8 kalenderdagen na levering of uitvoering van de prestaties.

5.2   Geokantoor Menten is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product / de data of problemen
          ingevolge overmacht en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welke persoon, waaronder ook de klant of zijn aangestelde. De klant aanvaardt dat
          Geokantoor Menten nooit ter vrijwaring kan worden geroepen uit hoofde van hinder van nabuurschap. Geokantoor Menten is evenmin aansprakelijk voor
          fiscale, sociaalrechtelijke of administratieve verplichtingen eigen aan de grondwerken of bouwwerken voortvloeiend uit de activiteiten van de klant, de
          architect of de aannemer. Geokantoor Menten draagt geen enkele aansprakelijkheid in solidum.

5.3     Geokantoor Menten is enkel aansprakelijk voor de door haar verstrekte informatie ingeval van grove of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid wordt overigens
          conventioneel beperkt tot een periode van één jaar na beëindiging van de opdracht. Geokantoor Menten heeft een verzekering ondergeschreven die zijn
          burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt. De geldelijke gevolgen van haar burgerlijke aansprakelijkheid zijn beperkt tot de maximale dekking verstrekt door de
          maatschappij.

Artikel 6 – Overmacht

6.1   Elk geval van overmacht of toeval, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht van Geokantoor Menten verhinderen,
          herleiden, vertragen of een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door Geokantoor Menten aangegane verbintenissen, bevrijdt
          Geokantoor Menten van elke aansprakelijkheid.

6.2   Geokantoor Menten heeft het recht om, naargelang het geval, haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken, de uitvoering ervan op
          te schorten of de uitvoeringstermijn te verlengen, zonder dat de klant aanspraak zal kunnen maken op een schadevergoeding.

Artikel 7 – Eigendom

7.1     De opgestelde landmeetkundige documenten en al de bescheiden dienaangaande blijven uitsluitend en volledig eigendom van Geokantoor Menten, zelfs na
          betaling van de factuur. Enkel een gebruik ervan wordt toegestaan. De intellectuele rechten op het eindresultaat blijven steeds gelden.

Artikel 8 - Betaling

8.1   De prijs is betaalbaar uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum.

8.2   Eventuele klachten of opmerkingen aangaande de factuur, dienen bij aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan Geokantoor Menten binnen de 8
          kalenderdagen na verzending van de factuur.

8.2   Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een
          forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van €25,00. Daarenboven is op betalingen na deze termijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling
          eveneens een intrest van 10% verschuldigd op het factuurbedrag vanaf de vervaldatum.

8.4   Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behoudt Geokantoor
          Menten zich het recht voor om eenzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen en/of uitvoering van de werken en elke andere bestelling dan wel de
          overeenkomst te schorsen en/of als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

8.5   Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldatum, wordt het openstaande saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en
          bovendien zal elke toegestane betalingsfaciliteit of korting zowel voor het verleden als voor de toekomst van rechtswege vervallen.

Artikel 9 - Nietigheid

9.1   De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst, brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst met zich mee.

9.2   Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling
          van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal aansluiten.

Artikel 10 – Geschillenregeling

10.1 Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Tongeren bevoegd.

10.2 De factuurvoorwaarden en de overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht.