Meting bestaande toestand van perceel of van gebouw

Een architect, een bouwheer, een projectontwikkelaar, een particulier, een vastgoedbedrijf of een aannemer kan een beroep doen op een landmeter-expert om de bestaande toestand van een perceel, een gebouw of de wegen op te meten.

Op basis van deze opmeting kan de architect zijn bouwplannen opstellen. Met zijn plannen kan er een omgevingsvergunning aangevraagd voor sloop, stedenbouwkundige handelingen voor nieuwbouw of voor renovatie.

Meestal is het nodig dat er naast de opmeting ook een grensreconstructie wordt uitgevoerd, zo is de ligging van de perceelsgrenzen gekend. Deze ligging is nodig om te weten tot waar er gebouwd mag worden. De tegensprekelijke minnelijke afpaling van de grenspunten biedt juridische zekerheid.

De scheidingslijnen tussen woongebied, woongebied met landelijk karakter, natuurgebied en/of agrarisch gebieden kan ook bepaald worden.

Afhankelijk van de opdracht zal er het volgende gemeten worden:

- De contour buitengevels van de gebouwen;

- De contouren van de bijgebouwen;

- Afsluitingen;

- Muren;

- Hagen;

- Ligging en stamomtrek bomen;

- Verhardingen;

- Diverse hoogtes zoals kroonlijsthoogtes, nokhoogtes, terreinhoogtes, dorpelhoogtes;

- Dekselhoogtes inspectieputten en andere putten;

- Merkkappen nutsleidingen;

- Verlichtingspalen;

- Grensstenen;

- Gevelzichten (gebouwprofiel);

- Contouren binnenmuren van de gebouwen;

- Raam-, deur- en poortopeningen.


Uit onze opmeting kunnen de volgende plannen opgesteld worden:

- Grondplan perceel met contouren gebouwen;

- Grondplan tracémeting wegenis;

- Grondplan van elke bouwlaag (kelder, gelijkvloers, verdieping, zolder) indien het een opmeting van een gebouw betreft;

- Gevelzichten;

- Gebouwprofiel;

- Doorsnedes;

- Terreinsnedes.