Verkavelen van gronden

Als één of meerdere percelen gesplitst of verdeeld worden in één of meerder nieuwe loten bouwgrond is er een omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden nodig.

Volgende werkzaamheden worden uitgevoerd door landmeter-expert:

- opmeting perceel en grensreconstructie;

- afpaling van grenspunten;

- opstellen dossier omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden:

  • Plan bestaande toestand;
  • Plan nieuwe toestand met terreinprofielen;
  • Situering project;
  • Archeologienota indien het project voldoet aan de criteria;
  • Project M.E.R.-screening met diverse bijlagen over gewestplan, RUP's, onroerend erfgoed, overstromingsgevoelige gebieden, ...;
  • Motivatienota;
  • Stedenbouwkundige voorschriften;
  • Minimum 6 recente foto's.
- opstellen afpalingsplan en registratie afpalingsplan bij de Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie (AAPD). Er wordt een gereserveerde perceelsidentificatie aangevraagd. De AAPD bezorgt ons het planreferentienummer en de nieuwe perceelsnummers. Beide nummers kan de notaris opnemen in de akte.

Bij verkavelingen met een oppervlakte groter dan 3 000m2 is er een archeologienota nodig.

Na het indienen van de omgevingsvergunning, volgt een periode van 30 dagen ter goedkeuring van ingediende documenten door gemeente, openbare bekendmaking (30 dagen) en beslissing door gemeente binnen 105 à 120 dagen.

Voor de gehele procedure van opmeting tot gunning omgevingsvergunning kan u rekenen op een periode van 3 tot 6 maanden.

Na goedkeuring van de omgevingsvergunning door de gemeente is het nodig om de factuur van Fluvius (forfaitaire kosten aansluitingen) te betalen. Daarna ontvang u van de gemeente een attest van verkoopbaarheid. Met dit attest kan u één of meerdere loten verkopen.