Opmeting perceel en grensreconstructie

Om de ligging van de perceelsgrenzen te reconstrueren is het nodig dat een landmeter-expert het volgende uitvoert:

- aanpalende eigenaars contacteren om, voor de opmeting, toegang tot hun perceel te krijgen, landmetersplannen op te vragen en aankoopaktes in te kijken;

- opmeting van het perceel en de aanpalende percelen;

- divers opzoekwerk (kadaster, gemeente, AWV, provincie, landmetersdatabank);

- grens reconstrueren op basis van opmeting en opzoekwerk;

- grensreconstructie vastleggen op opmetingsplan.


Na het opstellen van het opmetingsplan kan er gekozen worden voor de minnelijke afpaling van de grenspunten van het perceel.

Indien het perceel gesplitst wordt in twee delen dan is een verdeling van het perceel nodig. Een verdeling is enkel mogelijk als u uw perceel verdeelt in één deel bouwgrond en één deel niet-bouwgrond (tuin).


Wilt u uw perceel of percelen verdelen in meerdere delen bouwgrond dan wordt het juridisch gezien een verkaveling. Hiervoor heb je een omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden nodig.

Uitzondering: indien u de gebouwen op deze verkaveling zelf (of door iemand anders via een recht van opstal) bouwt tot deze wind- en waterdicht zijn, kan u de percelen achteraf splitsen. U heeft voor deze splitsing wel de goedkeuring van de gemeente nodig.

Bij de grensreconstructie hou ik als landmeter-expert rekening met:
- Historiek van het perceel;
- Notariële aktes en vonnissen;
- Opmetingsplan landmeter;
- Afpalingsplannen;
- Atlas der buurtwegen;
- Atlas der waterlopen;
- Oude kadastrale opmetingschetsen;
- Rooilijnplannen;

- Onteigeningsplannen

- Mondelinge informatie;
- Gewoonterecht;
- Eigen opmetingsbevindingen van het perceel en/of naburige gelegen percelen;

- Ligging van erfdienstbaarheden.