De landmeter-expert

De titel en het beroep landmeter-expert is beschermd door een wet van 11 mei 2003. Door deze wet mag enkel een landmeter-expert volgende werkzaamheden uitoefenen:
- Het afpalen van terreinen;
- Het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.

Wanneer ben je een landmeter-expert?
- Als je beschikt over een gepast diploma met betrekking tot landmeten;
- De eed afgelegd voor de rechtbank van Eerste Aanleg van het rechtsgebied waar men zich vestigt;
- Ingeschreven zijn op de tableau van de Federale Raad van Landmeter-Experten;


Het takenpakket van een landmeter-expert is uitgebreid, hij voert onder andere volgende taken uit:

- opmeten van gebouwen

- opmeten van terreinen

- vastleggen van perceelsgrenzen door grensreconstructie  en opstellen opmetingsplan

- afpaling van perceelsgrenzen en opstellen afpalingsplan

- opmeten van wegenis en opstellen plan van bestaande toestand voor wegenis- en rioleringsontwerp

- inplanting van constructies

- opvolgen en controleren van uitgevoerde werken met betrekking tot maatvoering

- ontwerpen omzetten naar terreinmodellen die bruikbaar zijn voor volumeberekeningen, inzichtelijk maken van grondverzet en voor machinebesturing

- opstellen onteigeningsplan

- verkavelen van gronden

- bemiddeling met betrekking tot perceelsgrenzen

- plaatsbeschrijvingen

- schattingen van onroerende goederen

- uitzetten gebouwen, funderingen, aslijnen, ankers, muren, ...

Animatiefilmpje over het beroep van landmeter, gemaakt door AP Hogeschool Antwerpen: