Toch omgevingsvergunning nodig bij eenlotsverkavelingen

Door een decreet van 8 december 2017 (Belgische Staatsblad dd 20 december 2017) was een omgevingsvergunning niet meer nodig bij eenlotsverkaveling.


Door een arrest van het grondwettelijk hof is dit decreet niet meer van toepassing en geeft dit meer rechtszekerheid.

Krachtens artikel 4.2.15. van de VCRO is het verkavelen van gronden onderworpen aan een omgevingsvergunningsplicht. Het begrip verkavelen wordt gedefinieerd in artikel 4.1.1., 14° van de VCRO. Dit laatste artikel werd gewijzigd bij artikel 52, 4° van het decreet van 8 december 2017 (codextrein) waardoor er slechts sprake zou zijn van verkavelen indien een grond vrijwillig wordt verdeeld in 2 of meer onbebouwde kavels om ten minste één van die kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan 9 jaar, om een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van die overheidsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarden, zulks met het oog op woningbouw of oprichting van constructies.

Door deze bepaling uit de codextrein was de verdeling van een grond waarbij slechts één onbebouwde kavel ontstaat niet langer onderworpen aan de definitie van verkavelen doch deze bepaling werd met het voornoemde arrest vernietigd. De vernietiging is gebaseerd op het feit dat de aangepaste definitie van verkavelen ruimte liet voor misbruik door opeenvolgende afsplitsingen, gelet op de achteruitgang van het beschermingsniveau van het leefmilieu en de goede ruimtelijke ordening en doordat ook veelal de mogelijkheid tot openbaar onderzoek vervalt.

Via deze link vindt u het arrest uitgesproken door het Grondwettelijk Hof van 23 mei 2019.© VVLE